Nasze usługi

Nasza usługi

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze celnej podmiotów gospodarczych we wszystkich procedurach celnych, transportem drogowym, lotniczym i morskim

W ramach usług polecamy:

 1. odprawy celne w procedurze standardowej:
  • przywozowe, eksportowe, tranzytowe
 2. odprawy celne eksportowe w procedurze uproszczonej:
  • również poza godzinami pracy urzędu celnego/skrócenie czasu trwania odprawy celnej
 3. odprawy celne importowe w procedurze uproszczonej
  • art.33a możliwość rozliczenia podatku VAT w deklaracji VAT-7
 4. przygotowanie dokumentów potwierdzających pochodzenie towaru :
  • CERTYFICATE OF ORGIN, ATR, EUR1, T2L
 5. przygotowanie wniosków o wydanie pozwoleń w ramach gospodarczych procedur celnych
 6. obsługę celną w zakresie INTRASTAT-u – sporządzanie deklaracji Intrastat w zakresie nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych
 7. przygotowanie deklaracji AKC-U dla samochodów przywożonych z obszaru UE
 8. doradztwo celne i reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed organami celnymi
 9. wypełnianie:
  • karnety TIR, listy przewozowe CMR,
 10. prowadzimy archiwizację potwierdzeń wywozu towarów poza granicę UE.

Jak nawiązać współpracę?

 1. Upoważnienia do obsługi celnej
  • bezpośrednie dotyczy importu oraz eksportu jeśli siedziba eksportera lub załadunek towaru odbywa się we właściwości miejscowej urzędu celnego w Elblągu( to powiaty:braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki oraz miasto Elbląg .)
  • pośrednie dotyczy eksportu jeśli siedziba eksportera i załadunek środka przewozowego odbywa się poza właściwością miejscową urzędu celnego w Elblągu ( to powiaty:braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki oraz miasto Elbląg .)
 2. Upoważnienie do dokonywania zgłoszeń Intrastat

  Oryginał upoważnienia powinien być podpisany przez osobę/osoby wymienione w dokumentach firmy zdolne do reprezentacji prawnej. Osoba/osoby podpisująca upoważnienie winna złożyć podpis wraz z pieczątką imienną, lub podpisać się czytelnym imieniem i nazwiskiem. 

  O cofnięciu upoważnienia mocodawca zobowiązany jest niezwłocznie  poinformować pełnomocnika, oraz właściwe organy administracji celnej. W przeciwnym przypadku agencja celna będzie nadal skutecznie działać w imieniu mocodawcy.

  Udzielając upoważnienia stałego powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 PLN , którą należy uiścić na konto: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy, PKO Bank Polski S.A. nr: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

  Przy udzieleniu upoważnienia jednorazowego, powyższą opłatę, którą należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1 pok. 220 lub przelewając na konto 35 1030 1218 0000 0000 9030 1624.

  W przypadku uiszczenia opłaty przez agencję celną, zostanie nią obciążony mocodawca.

  Do upoważnienia (w oryginale) należy dołączyć  kopie dokumentów  założycielskich firmy:

  • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego/KRS, lub Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG
  • zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON,
  • zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP

  Dokumenty wymienione powinny zawierać aktualne dane tzn. nie starsze jak sprzed trzech miesięcy, a w przypadku zaistnienia zmian winny być aktualizowane. Po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać je na nasz adres.

 3. Odprawy importowe bez konieczności płacenia podatku VAT

  Zastosowanie art. 33a jest możliwe, gdy towar jest objęty uproszczoną procedurą dopuszczenia do obrotu.

  Korzyści dla importera ze stosowania art. 33a:

  • możliwość bezgotówkowego rozliczenia podatku VAT z tytułu przywozu towarów
  • rozliczenie podatku VAT dokonywane jest w deklaracji podatkowej
  • importer stosując powyższą procedurę może szybciej obracać swoim kapitałem 

  Wymogi dla Importera w celu skorzystania z zapisów art. 33a Ustawy o VAT: 

  1. Importer musi pisemnie powiadomić właściwego miejscowo Naczelnika Urzędu Celnego oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego o zamiarze rozliczania podatku VAT w trybie art. 33a ustawy ( ust. 4 art. 33a), przy czym zgodnie z art. 33a ust. 4 pkt. 1 zawiadomienie należy złożyć przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego będzie stosowane takie rozliczenie.
  2. Zgodnie z ust. 2 art. 33a ustawy Importer przed dokonaniem pierwszego zgłoszenia celnego ( za pośrednictwem agencji celnej ) w procedurze dopuszczenia do obrotu z zastosowaniem procedury uproszczonej i odroczeniem obowiązku płacenia podatku VAT, musi przedstawić Naczelnikowi Urzędu Celnego, przed którym dokonuje formalności związanych z przywozem, wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu: 
  • oryginał zaświadczenia o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne
  • oryginał zaświadczenia o braku zaległości we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa
  • oryginał potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego 

  lub

  na postawie ustawy z dnia 25 marca 2011r. O ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106 poz. 622 art. 57), Importer wysyła oświadczenia dotyczące obowiązku przedstawienia dokumentów wymaganych zgodnie z ust. 2 art. 33a. 

  Należy pamiętać o obowiązku aktualizacji dokumentów lub oświadczeń co 6 miesięcy. 

  1. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, aby dokumenty wysłane do Urzędu Celnego i Skarbowego, (zarówno zawiadomienia jak i oświadczenia), były podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania, zgodnie z dokumentami rejestrowymi Importera.
  2. Po uzyskaniu od Naczelnika Urzędu Celnego akceptacji na stosowanie przez Importera procedury uproszczonej z zastosowaniem art. 33a Ustawy o Podatku VAT, należy przesłać kopię otrzymanego dokumentu do naszej firmy na adres e-mail arko@arko.biz.pl
  3. Importer jest zobowiązany do przedstawienia Agencji dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów. Wskazany dokument winien być przedstawiony wraz z dowodem potwierdzającym złożenie deklaracji do Urzędu Skarbowego.

  Importer jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Naczelnika Urzędu Celnego oraz właściwego miejscowo Naczelnika Urzędu Skarbowego o rezygnacji z rozliczania podatku VAT na zasadach określonych w ust.1 art. 33a – przed początkiem okresu rozliczeniowego, w którym rezygnuje z takiego rozliczenia. 

 4. W związku z wdrożeniem systemu SZPROT formalności związane z importem towarów / art. 33a/, powinny być realizowane w następujący sposób:
  1. Obowiązek przedstawienia dokumentów o których mowa w art. 33a ust. 2 i 4 ustawy o VAT uznaje się za spełniony, jeżeli dokumenty przedłożone zostały przez podatnika tylko jednemu spośród NUC (naczelnik urzędu celnego), przed którymi podatnik dokonuje formalności związanych z importem towarów. Rekomenduje się rozwiązanie, aby w przypadku, gdy podatnik dokonuje importu na terenie wielu NUC, dokumenty zostały przedłożone temu, który jednocześnie jest właściwy ze względu na siedzibę podatnika. Jeżeli taki przypadek nie zajdzie, dokumenty należy przedłożyć do wybranego przez podatnika NUC, przed którym dokonywane są czynności związane z importem towarów –  rekomenduje się aby zawsze był to ten sam NUC,
  2. NUC, któremu przedstawiono dokumenty zgodnie z zasadami określonymi w punkcie a) zobowiązany będzie do wprowadzania ich do systemu SZPROT,
  3. wprowadzenie informacji do systemu SZPROT przez NUC, któremu przedłożono dokumenty traktowane będzie jako równorzędne z powiadomieniem przez podatnika wszystkich naczelników urzędów celnych, przed którymi podatnik dokonywał będzie formalności związanych z importem towarów,
  4. wszyscy NUC, przed którymi podatnik dokonywał będzie formalności związanych z importem towarów będą bezpośrednio uzyskiwać informację z Systemu SZPROT w zakresie spełnienia przez podatnika warunków wynikających z przepisów ustawy o VAT.
  5. Do systemu SZPROT zostaną wprowadzone również dokumenty, o których mowa w art. 33a ust. 2 i 4 ustawy o VAT, które zostały już złożone do poszczególnych NUC. W związku z powyższym:
  • w systemie SZPROT będzie widoczna informacja o tych przedłożonych oświadczeniach/zaświadczeniach dotyczących danego podatnika, które mają najdłuższą datę ważności. Dane są wiążące dla wszystkich NUC, przed którymi podatnik dokonuje formalności związanych z importem towarów. Podatnik może uzyskać od organu celnego informację w zakresie daty ważności oświadczenia/zaświadczenia wprowadzonego do systemu;
  • do systemu SZPROT zostanie również wprowadzona informacja, o której mowa w art. 33a ust. 4 ustawy o VAT. W związku z powyższym podatnik nie będzie już zobowiązany do przedkładania wymienionej informacji do tych NUC, na terenie właściwości których dopiero zamierza dokonywać formalności związanych z importem towarów.

  dokumenty, o których mowa w art. 33a ust. 2 i 4 ustawy o VAT w przypadku podatników, którzy nie korzystali dotąd z regulacji określonych w art. 33a ustawy o VAT, z dniem 1 lipca powinny być składane jednorazowo do NUC, który jednocześnie jest właściwy ze względu na siedzibę podatnika. Jeżeli taki przypadek nie zajdzie, dokumenty należy przedłożyć do wybranego przez podatnika NUC, przed którym dokonywane są czynności związane z importem towarów. Rekomendowane jest, aby podatnik kontaktował się wyłącznie z tym jednym NUC .

Współpracujemy z firmami z całej Polski oraz krajów UE.

Oferujemy konkurencyjne ceny a nasze wieloletnie doświadczenie gwarantuje sprawną obsługę i współpracę z Urzędem Celnym.

ul. Warszawska 129,
82-300 Elbląg

Barbara Szulc 502 134 172
Arkadiusz Parchimowicz 602 896 128

© 2021 ARKO LOGISTICS. Wszelkie prawa zastrzeżone